Html cript Free Code

Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ


Έγκριτοι συμβολαιογράφοι  παρέχουν ένα σύνολο από εργασίες όπως :

ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

  ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ -  ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ -   ΔΩΡΕΕΣ -    ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΑ -    ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ -    ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ -    ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ -    ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖ. - ΚΑΘ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ-    ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΕΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ - Ν.1221/1981-    ΠΡΑΞEIΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


    ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΘΗΚΕΣ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΙΔΙΟΓΡΑΦΗΣ - MΥΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

    ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ -  ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΑΠΟΔΟΧH ME TO ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ)


ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ


   ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ -   ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΟΥ -    ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ -     ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ


ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ


   ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ -    ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ -    ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΕ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ
 Σας παραθέτουμετα δικαιολογητικά που απαιτουνται για μια συνήθη διαδικασία μιας αγοραπωλησίας. Στο τέλος της σελίδας υπάρχει video όπου αναφέρονται διαφορετικές περιπτώσεις .
Τα δικαιολογητικά για μία αγοραπωλησία
Η αγοραπωλησία ενός ακινήτου είναι μια διαδικασία αρκετά περίπλοκη, για την οποία απαιτείται πλήθος δικαιολογητικών, αρκετές ενέργειες από αγοραστή και πωλητή αλλά και σημαντικό –ανάλογα με την αξία του ακινήτου- κόστος. Μπορεί ο συμβολαιογράφος και οι δικηγόροι του αγοραστή και του πωλητή να είναι εκείνοι που θα «βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά», όμως καλό είναι να γνωρίζετε και εσείς τις διαδιακασίες. Από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και από τις δύο πλευρές αλλά και το τελικό κόστος, τα βήματα είναι δεδομένα και η σειρά που πρέπει να ακολουθηθεί σταθερή.
Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον πωλητή
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αγοραπωλησίας κάποιου ακινήτου, ο πωλητής θα πρέπει να προσκομίσει από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του:
α) Φορολογική ενημερότητα
β) Υπεύθυνη δήλωση ή πιστοποιητικό του άρθρου 81 Ν. 2238/94 που αφορά το εισόδημα.
γ) Υπεύθυνη δήλωση ή πιστοποιητικό του άρθρου 32 ν. 2459/1997 (αφορά τον ΦΜΑΠ).
δ) Αν ο τίτλος κτήσης είναι από κληρονομιά, γονική παροχή ή δωρεά που έχουν γίνει μετά την 31.12.1984 απαιτείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. το ανάλογο πιστοποιητικό περί μη οφειλής φόρου κληρονομίας, ή γονικής παροχής ή δωρεάς. Επίσης αν το ακίνητο έχει κτιστεί από το 1983 και μετά απαιτείται και η άδεια οικοδομής.
-Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός πωλητών, τα δικαιολογητικά των κατηγοριών (α), (β) και (γ) προσκομίζονται για τον κάθε έναν από τους πωλητές ξεχωριστά, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του κάθε ενός.
-Σε περίπτωση που το ακίνητο έχει κτιστεί εντός της τελευταίας δεκαετίας προ της υπογραφής του συμβολαίου απαιτείται βεβαίωση από το Ι.Κ.Α. της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο από την οποία να προκύπτει ότι έχουν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
-Από το δήμο στον οποίο υπάγεται το ακίνητο απαιτείται πιστοποιητικό περί μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) δια την έκδοσή του θα πρέπει να προσκομίσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, αντίγραφο συμβολαίου και τον τελευταίο λογαριασμό της ΔΕΗ εξοφλημένο. Στην περίπτωση δύο ή περισσοτέρων πωλητών το πιστοποιητικό είναι κοινό.
-Αν το ακίνητο βρίσκεται σε κτηματογραφημένη περιοχή απαιτείται κτηματογραφικό απόσπασμα από τις αρμόδιες υπηρεσίες κτηματολογίου.
-Σε περίπτωση που ο πωλητής ασκεί επάγγελμα επιτηδευματία, ελεύθερου επαγγελματία ή συμμετέχει σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. κ.λ.π., απαιτείται να προσκομίσει και ασφαλιστική ενημερότητα από το αρμόδιο Ι.Κ.Α.
-Σε περίπτωση μεταβίβασης μονάχα οικοπέδου και όχι διαμερίσματος ή μονοκατοικίας απαιτούνται όλα τα παραπάνω εκτός της βεβαίωσης του Ι.Κ.Α. περί ασφαλιστικών εισφορών για το ακίνητο και της άδειας οικοδομή. Εντούτοις, στην περίπτωση μεταβίβασης οικοπέδου αλλά και μονοκατοικίες απαιτείται επιπλέον και τοπογραφικό.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχει ο αγοραστής
Από την πλευρά του αγοραστή δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό εκτός αν ζητεί την απαλλαγή του φόρου για λόγους αγοράς πρώτης κατοικίας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου υπάγεται το ακίνητο, εκτός από τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης και
α) απλά αντίγραφα των δηλώσεων εισοδήματός του των πέντε τελευταίων χρόνων,
β) αντίγραφο του εντύπου Ε9 θεωρημένο από την εφορία και
γ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (προκειμένου για έγγαμο) και να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/86 με το περιεχόμενο που θα του υποδείξει η Δ.Ο.Υ.
Απαιτούμενες ενέργειες
1) Πριν την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας, απαιτείται έλεγχος στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο από τον δικηγόρο του αγοραστή.
2) Στη συνέχεια, υποβάλλονται δηλώσεις φόρου μεταβίβασης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία υπάγεται το ακίνητο, όπου και ο αγοραστής θα πληρώσει φόρο μεταβίβασης ανάλογα με την αξία του ακινήτου και αφού συνυπολογιστούν οι νόμιμες φοροαπαλλαγές, αν πρόκειται για αγορά πρώτης κατοικίας.
3) Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίας και προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πραγματοποιείται η υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης.
4) Η διαδικασία μεταβίβασης ολοκληρώνεται με τη μεταγραφή του συμβολαίου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και την παραλαβή των σχετικών πιστοποιητικών από τον αγοραστή.
Λοιπά έξοδα
Παράσταση δικηγόρου
Σε περίπτωση που το μεταβιβαζόμενο ακίνητο βρίσκεται στο Νομό Αττικής και η αναγραφόμενη αξία του στο συμβόλαιο είναι από 29.347,0286 ευρώ και πάνω ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδος και η αναγραφόμενη αξία του είναι από 11.738,8114 ευρώ και πάνω απαιτείται παράσταση δικηγόρου. Στις περιπτώσεις που η παράσταση δικηγόρου είναι υποχρεωτική, αυτό ισχύει τόσο για τον αγοραστή όσο και για τον πωλητή.
Το κόστος
α) Τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου ανέρχονται σε 1,20% επί της αξίας του μεταβιβαζομένου ακινήτου που αναγράφεται στο συμβόλαιο. Επιπλέον, πάγιο 9,27 ευρώ και το ποσό που αντιστοιχεί σε δεύτερα φύλλα πρωτοτύπου και αντίγραφα.
β) Το κόστος μετεγγραφής για τη μεταβίβαση ανέρχεται σε ποσοστό 0,45% επί της αξίας του μεταβιβαζομένου ακινήτου που αναγράφεται στο συμβόλαιο και επιπλέον τα έξοδα τεσσάρων πιστοποιητικών (μεταγραφής, βαρών, ιδιοκτησίας, μη διεκδικήσεως).
γ) Στις περιπτώσεις που η παράσταση δικηγόρου είναι υποχρεωτική, απαιτείται γραμμάτιο είσπραξης από τον αρμόδιο δικηγορικό σύλλογο, το οποίο ανέρχεται μέχρι σε ποσοστό 1% μέχρι 44.020 ευρώ και πέραν αυτού από 0,01% (για ποσά πάνω από 58.694.057 ευρώ) έως 0,5% (για ποσά από 44.020 έως 1.467.351 ευρώ).
Όλα τα έξοδα βαρύνουν τον αγοραστή ενώ ο πωλητής καταβάλει μόνο την αμοιβή του δικηγόρου, αν αυτός παρίσταται στο συμβόλαιο.


www.estetbroker.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Eπισκευτήτε τον Μεσίτη που εμπιστεύεστε. Καμμία ιστοσελίδα δεν μπορεί να καταγράψει σε πραγματικό χρόνο τις πληροφορίες που ένα ενήμερο γραφείο έχει ... Επισκευτήτε μας..

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ